? Potrebujete poradiť?

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je SILVER DELUXE s.r.o., se sídlem Sládkova 372/8, 702 00  Ostrava (dále také jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, jakýmkoliv zaměstnancem správce a pověřenou osobou správce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro uskutečnění a zajištění prodeje zboží správcem a pro účely vyplývající z povinnosti správce podle zvláštních právních předpisů. Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je (mé) svolení jakožto subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Správce SILVER DELUXE s.r.o. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanovených účelů a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Správce dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a dále v písemné podobě.